User Tools

Site Tools


16777-taquaral-de-goi-s-la-gi

Taquaral de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 201,392 km², dân số năm 2007 là 3531 người, mật độ 16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16777-taquaral-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)