User Tools

Site Tools


16774-tapurah-la-gi

Tapurah là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 11600,132 km², dân số năm 2007 là 10438 người, mật độ 0,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16774-tapurah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)