User Tools

Site Tools


16771-tapes-la-gi

Tapes là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 804,091 km², dân số năm 2007 là 16575 người, mật độ 20,61 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16771-tapes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)