User Tools

Site Tools


16767-tapau-la-gi

Tapauá là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 89324,26 km², dân số năm 2007 là 18716 người, mật độ 0,21 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16767-tapau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)