User Tools

Site Tools


16762-tanque-do-piau-la-gi

Tanque do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 377,042 km², dân số năm 2007 là 2637 người, mật độ 6,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16762-tanque-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)