User Tools

Site Tools


16760-tangu-la-gi

Tanguá là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 146,623 km², dân số năm 2007 là 30097 người, mật độ 205,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16760-tangu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)