User Tools

Site Tools


16743-tamboara-la-gi

Tamboara là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 194,735 km², dân số năm 2007 là 4757 người, mật độ 23,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16743-tamboara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)