User Tools

Site Tools


16740-tamarana-la-gi

Tamarana là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 472,153 km², dân số năm 2007 là 11413 người, mật độ 22 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16740-tamarana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)