User Tools

Site Tools


16739-tamandar-la-gi

Tamandaré là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 98,9 km², dân số năm 2007 là 18081 người, mật độ 182,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16739-tamandar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)