User Tools

Site Tools


16723-taipu-la-gi

Taipu là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 352,818 km², dân số năm 2007 là 12330 người, mật độ 34,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16723-taipu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)