User Tools

Site Tools


16714-tacuru-la-gi

Tacuru là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1785,315 km², dân số năm 2007 là 9271 người, mật độ 5,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16714-tacuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)