User Tools

Site Tools


16709-tacaratu-la-gi

Tacaratu là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1264,541 km², dân số năm 2007 là 20552 người, mật độ 16,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16709-tacaratu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)