User Tools

Site Tools


16708-tacaimb-la-gi

Tacaimbó là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 210,94 km², dân số năm 2007 là 12093 người, mật độ 57,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16708-tacaimb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)