User Tools

Site Tools


16705-tabuleiro-do-norte-la-gi

Tabuleiro do Norte là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 861,94 km², dân số năm 2007 là 28181 người, mật độ 32,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16705-tabuleiro-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)